Imatge
contractacio

contractacio

Categoría
Implementació

Contractació Pública Responsable

Cos

ATRI pretén actuar com un programa pilot que desenvolupi i faci efectiu els nous marcs de Contractació Pública Socialment Responsable, afavorint la participació de “l'economia de les mans petites” (tallers, gremis, Pimes, micro-pimes, autònoms i economia social) en la contractació pública.

Tenint el projecte TREBATU de l’Ajuntament de Pamplona com a referent, ATRI també pretén revertir el fet que “un 31% de la contractació pública recau sobre les petites i mitges empreses, quan la gran majoria del teixit empresarial, el 98,7%, està integrat per pimes". Fins ara, la contractació pública ha vingut operant principalment sota el principi d'eficiència i racionalització econòmica. Es tractaba d'obtenir un resultat al menor cost possible. En front això, recentment ha crescut la convicció de que la contractació pública pot, i ha de ser, una tècnica que permeti orientar el canvi de model productiu i aconseguir objectius socials i/o mediambientals tal i com veiem en el nou marc normatiu Europeu i local.

La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, (d'ara endavant la Directiva 24) estableix que com a regla general s'hagi de fer una divisió del contracte en lots per afavorir la participació de les PIMES, dotant-les de majors oportunitats per competir amb les grans empreses en les licitacions públiques. La Guía de contractació pública social de l'Ajuntament de Barcelona, aprobada l'any 2016 planteja la inclusió de clàusules socials, laborals i mediambientals en els contractes públics per tal de “erigir la contractació pública en un veritable motor de
l'activitat econòmica de la ciutat, que contribueixi al canvi de model econòmic i a la millora del model social i es posi al servei de les persones i el bé comú”.

En aquest sentit, ATRI planteja operar com un vector que ajudi a crear ocupació i recuperar un sector productiu afectat per la crisi. Es tractaria d’utilitzar la inversió i la contractació pública en la construcció d’habitatge dotacional per fer política industrial orientada a potenciar el teixit soci-empresarial de menor dimensió.